pl

Zasady

І. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki prowadzenia działalności (zwane dalej również „Regulaminem”) regulują relacje między stronami umowy kupna-sprzedaży, w których, z jednej strony występuje Ksisters s. r. o., z siedzibą Bajkalská 45G, 821 05, Bratysława - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53143230, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, rozdział: s. r. O., sprawa nr 146321/B (dalej zwana również „Ksisters” lub „Sprzedawcą”), a z drugiej strony Kupujący.

2. Kupującym jest osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży i nabyła towary od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego https://ksisters.pl/ i która ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady towaru (dalej „Kupujący”).
Kupujący może być:
2.1. W przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która przy zawarciu niniejszej umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu, jest uważana za konsumenta (zwany dalej również „Konsumentem”);
2.2. Przedsiębiorcą jest osoba, wpisana do rejestru handlowego lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na mocy licencji handlowej lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na mocy innej licencji handlowej niż licencja na zasadach specjalnych. Do celów niniejszego Regulaminu przedsiębiorcą również jest osoba, która działa zgodnie ze zdaniem poprzednim w ramach swojej działalności handlowej.

3. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

4. Niniejszy Regulamin oraz umowa sprzedaży zawierane są w języku polskim.

ІІ. Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona

1. Podczas zakupu kupujący podaje następujące informacje:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • miejsce stałego zamieszkania / siedzibę;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.
 • Gdy kupujący jest przedsiębiorcą, a także posiada identyfikator, numer płatnika VAT, w tym przypadku podaje również te informacje;

Wyżej wymienione dane są niezbędne do identyfikacji kupującego i dalszej komunikacji z nim w celu dostarczenia towaru.

2. Warunki przetwarzania danych osobowych oraz specyfikację konkretnych danych osobowych, na przetwarzanie których Kupujący wyraża zgodę, zawiera dokument „Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych”.

3. W ramach procedury rozpatrzenia reklamacji od Klientów są niezbędne następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Wszystkie pozyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Kupujący ma prawo do zmiany swoich danych osobowych, w tym prawo żądania wyjaśnienia i / lub żądania usunięcia błędnie wprowadzonych danych, a także inne prawa, przyznane zgodnie z przepisami prawa.

ІІІ. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

1. Umowa zawiera się drogą elektroniczną, zdalnie (poprzez e-mail) to znaczy, na podstawie elektronicznego zamówienia Kupującego (składając zamówienie Kupujący wysyła ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży, która potwierdza się przez Sprzedawcę (przyjęcie oferty).

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje poprzez wysłanie zamówienia do Kupującego i przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi tę zgodę kupującemu, wysyłając list informacyjny na adres e-mail podany w zamówieniu. W liście informacyjnym Kupujący może znaleźć w załączniku aktualną wersję Regulaminu.

3. Na podstawie umowy kupna-sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu towaru, będącego przedmiotem zakupu, a Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłacenia ceny kupna na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do posiadania towaru do momentu całkowitej zapłaty wartości towaru. Sprzedawca musi wysłać towar do wyznaczonego przewoźnika w celu przekazania towaru ostatecznemu Kupującemu. Sprzedawca przekaże kupującemu przedmiot zakupu w uzgodnionej ilości, jakości i wyglądzie. W przypadku braku uzgodnienia sposobu pakowania towaru Sprzedawca zapakuje towar w sposób niezbędny do zachowania towaru w stanie nienaruszonym i bezpieczeństwa. W ten sam sposób sprzedawca zapakuje towar do transportu.

IV. Cena i warunki płatności

1. Kupujący otrzyma towar po cenie aktualnej w momencie składania zamówienia. Kupujący ma możliwość zapoznania się z łączną kwotą, w tym podatku VAT i wszystkich innych opłat przed złożeniem zamówienia.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

 1. przedpłata przelewem bankowym,
 2. płatność online,
 3. opłata przy odbiorze towaru (dostawca przyjmuje gotówkę od klienta).

3. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu całkowitej opłaty. Po przekazaniu towaru ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi do Kupującego. W przypadku wysyłki towaru metodą opłaty przy odbiorze, informacja o metodach płatności nie ulega zmianie.

V. Warunki dostawy

1. Warunkami dostawy towarów na podstawie określonych w umowie terminach są:

 • weryfikacja zamówienia;
 • dostępność zamówionego towaru w ilości zgodnej z zamówieniem elektronicznym;
 • dostawa i płatność zgodnie z informacją na stronie https://ksisters.pl/.

2. Możliwe sposoby dostawy towarów na terenie Polski:

 • Dostawa towaru pod wskazany adres metodą opłaty przy odbiorze towaru. Towar jest wysyłany przez przewoźnika. Przewoźnik dostarcza paczki w dni robocze, zazwyczaj w ciągu 48 godzin od momentu wysłania towaru.
 • Dostawa towaru pod wskazany adres lub do oddziału przewoźnika bez opłaty przy odbiorze towaru. Towar dostarczany jest na takich samych zasadach jak dostawa metodą opłaty przy odbiorze towaru, tylko w tym przypadku kupujący uzgadnia ze sprzedawcą indywidualną metodę płatności. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru od osoby trzeciej (partnera transportowego sprzedawcy).

3. Miejsce wykonania:
Obowiązek sprzedawcy w zakresie dostarczenia zamówionego towaru wykonywany jest poprzez transportowanie i przekazanie towaru przewoźnikowi (usługa transportowa) w celu dalszej odprowadzania do miejsca przeznaczenia. W tym momencie ryzyko uszkodzenia towaru (przypadkowe zniszczenie i przypadkowe uszkodzenie) przechodzi na kupującego.

4. Sprzedawca może pobrać opłatę za dostawę towaru. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów i warunków dostawy znajdują się w zakładce „Dostawa”. Dodatkowo informacja o cenie, terminie i koszcie dostawy podawana jest w trakcie składania zamówienia, a także potwierdza się przez Ksisters w mailu, wysłanym do Kupującego.

Wraz z towarem kupującemu dostarczany jest dokument podatkowy (faktura). Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Wypowiedzenie umowy przez Kupującego będącego Konsumentem:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Jednak Ksisters daje Kupującym możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 90 dni od daty otrzymania zamówienia, przy czym konieczne jest przesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres elektroniczny: [email protected] o odstąpieniu od umowy w ciągu wyżej wskazanego terminiu. Formularz odstąpienia od umowy w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

Należy wysłać towar do zwrotu, pod adres: Stará Vajnorská 37, Hala 8-9, 831 04 Nové Mesto Bratislava. Konsument chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi przesłać na adres kontaktowy Sprzedawcy zwracane zamówienie wraz z całą dokumentacją, np. oryginał faktury, próbki, instrukcje i inna dokumentacja dotycząca towaru, które były mu dostarczony wraz z towarem, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpienia od umowy.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów przesyłki w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy. W przypadku późniejszego zrezygnowania konsument otrzyma jedynie zwrot wartości towaru.

Wyżej wymienione kwoty zostaną zwrócone Kupującemu-Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jaki kupujący dokonał płatności.

2. Konsument nie może odstąpić od umowy w następnych sytuacjach:

 • Sprzedaż towarów, produkowanych zgodnie z określonymi wymaganiami konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta;
 • Sprzedaż towarów, które szybko się psują;
 • Gdy termin przydatności do użycia towaru upłynął w okresie znajdowania się towaru u konsumenta;
 • Sprzedaż towarów opakowanych w opakowaniu ochronnym, którą nie można zwrócić ze względów ochrony zdrowia lub higieny, a której opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie;
 • Sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą zostać nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostawie.
 • 3. Wypowiedzenie umowy przez kupującego-przedsiębiorcę.

  W przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca, Kupującemu może zostać zaproponowana zmiana odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w zależności od stanu zwracanego towaru, utraconej gwarancji oraz aktualnej ceny zwracanego towaru. Stan towaru ocenia sprzedawca. W przypadku sporu według warunków akceptowalnych przez obie strony, towar zostanie zwrócony na koszt sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego dodatkowymi kosztami.

  4. Jeżeli Ksisters nie dostarczy zamówienia w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

  VII. Odpowiedzialność za wady produktu i gwarancja

  1. Warunki gwarancji na towar reguluje niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawne Rzeczpospolitej Polski.

  2. Ksisters odpowiada za wady powstałe po przekazaniu towaru przez kupującego w okresie gwarancji. Okres gwarancji na wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Ksisters wynosi 24 miesiące, chyba że na produktach zaznaczono krótszy okres. Okres gwarancji zaczyna się od momentu odbioru towaru przez Kupującego.

  VIII. Skargi

  1. Jeśli w momencie dostawy zostanie stwierdzona wada, Ksisters rekompensuje koszty w formie kuponu na rzecz kupującego. Klient może również żądać usunięcia wady w drodze zamiany towaru. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub nieopłacalne dla Ksisters, Kupujący ma prawo żądać rabatu na cenę zakupu, oraz w przypadku istotnej wady odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

  2. Produkt uważa się za wadliwy, zwłaszcza, jeżeli nie posiada zwykłych lub prezentowanych właściwości, nie odpowiada przeznaczeniu, nie spełnia wymogów prawnych lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Nadwrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony towar nie jest podstawą do stwierdzenia wady towaru. Także wady prezentów lub towarów gratisowych nieobjętych zamówieniem nie stanowią wady towaru. Zdjęcia produktów w naszym sklepie internetowym mają charakter poglądowy i nie stanowią obowiązkowego opisu właściwości produktów (np. Opakowanie może się różnić ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta).

  3. Pytania dotyczące reklamacji prosimy zgłaszać na adres [email protected] za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj. Wypełniając formularz nie zapomnij opisać na czym polega wada oraz załączyć zdjęcia uszkodzonych produktów (jeśli to możliwe). Towar, którego reklamacja dotyczy, po jej potwierdzeniu, wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać na adres: Stará Vajnorská 37, Hala 8-9, 831 04 Nové Mesto, Bratislava Slovenská republika.

  4. Ksisters poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji, w szczególności o wpłynięciu reklamacji i jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu, drogą mailową lub poprzez sms, nie póżniej niż 30 dni od daty złożenia. Ksisters może również skontaktować się z klientem telefonicznie.

  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, zwykle nie przekracza 30 dni. Inaczej kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany wspomagać Ksisters w dotrzymaniu powyższego terminu.

  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Ksisters ponosi koszty zwrotu towaru.

  IX. Program lojalnościowy - Ksisters club

  1. Dokonując zakupu produktów w sklepie internetowym Ksisters zostajesz członkiem Programu lojalnościowego Ksisters club (dalej jako Program lojalnościowy lub Ksisters club).

  2. W ramach Programu lojalnościowego Członek otrzymuje Cashback na swoje konto lojalnościowe za zakupy kosmetyków w sklepie internetowym Ksisters. Kwota Cashback naliczona z Programu lojalnościowego odpowiada cenie zakupu w PLN.

  3. Im na więcej prodóktów członek Programu lojalnościowego zrobi zakup, tym więcej otrzyma zalet. Poziomy lojalności i zalety, jakie otrzymuje Członek, są wymienione poniżej:

  1.Świeżak
  2.Przyjaciółka
  3.Sister

  1)%Cashback
  2)% Cashback za przecenione produkty
  3) wydatki w ciągu roku, aby przejść do poziomu

  4. Zaoszczędzony Cashback nie może zostać sprzedany ani przekazany. Cashback nie podlega wymianie na gotówkę. Zaoszczędzony Cashback Członek Programu lojalnościowego może wykorzystać tylko do 50% wartości towaru.

  5. Okres wykorzystania Cashbacku - wynosi 1 rok przy każdym zakupie. Kupujący może sprawdzić dostępny dla niego Cashback na stronie internetowej, w tym celu musi być autoryzowany na stronie internetowej. Można również sprawdzić tą informacje w koszyku podczas złożenia zamówienia.

  6. Ksisters s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie Cashback przez osobę trzecią, chyba że Członek Programu lojalnościowego poinformuje natychmiast o utracie dostępu do swojego konta.

  7. Ksisters s.r.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia lub przerwania Programu дojalnościowego w dowolnym momencie. Ponadto, Ksisters s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany systemu naliczania Cashback.

  8. W przypadku zakończenia lub przerwania Programu lojalnościowego Ksisters s.r.o. zobowiązuje się do poinformowania o tym Członków Programu lojalnościowego na stronie internetowej Ksisters. W takim przypadku niewykorzystany Cashback zostanie anulowany.

  9. Członkostwo w Ksisters club i usługi z nim związane są bezpłatne.

  10. Członek Programu lojalnościowego może zostać wykluczony z Ksisters club w dowolnym momencie z własnej woli. W takim przypadku klient wysyła prośbę o anulowaniu na adres e-mail: [email protected]

  X. Program Referalny

  1. Prawo do udziału.

  Program Referalny jest dostępny tylko dla klientów Ksisters, którzy w momencie uczestnictwa mają co najmniej osiemnaście (18) lat.
  Twój udział w Programie Referalnym i korzystanie z twojego linku polecającego lub kodu promocyjnego oznacza twoją pełną i bezwarunkową zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie oraz na decyzje i interpretacje Ksisters, które są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z programem.

  Nowy nabywca w ramach Programu Referalnym (zwany dalej „Referal”) to połączenie unikalnego numeru telefonu i adresu e-mail (te, które nie zostały użyte przy składaniu zamówień na stronie Ksisters jakiejkolwiek strefy domenu).

  Jeśli jesteś Nowym Kupującym, masz możliwość otrzymania rabatu przy składaniu pierwszego zamówienia, wysokość rabatu ustalana jest przez Ksisters według własnego uznania.
  Aby to zrobić, musisz użyć linku polecającego lub kodu promocyjnego polecającego, który otrzymałeś od znajomego.
  Aby kod promocyjny został zastosowany, musisz być zarejestrowany lub autoryzowany na stronie, a jednocześnie na twoim koncie nie może być żadnych udanych zakupów.

  2. Ogólne informacje o Programie Referalnym.

  Z zastrzeżeniem spełnienia określonych wymagań kwalifikacyjnych, możesz uczestniczyć w Programie Referalnym po zakupie produktów oferowanych na stronie.
  48 godzin po otrzymaniu pierwszego zamówienia zostaniesz automatycznie zarejestrowany w Programie Referalnym, a jako członek będziesz mógł w przyszłości otrzymać cashback na swoje konto klubowe Ksisters w wysokości 20 złotych (zwany dalej „Cashback”).

  Jeśli nie chcesz brać udziału w Programie Referalnym, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [email protected]

  Jak wspomniano powyżej, 48 godzin po otrzymaniu pierwszego zamówienia na Twoje konto zostanie wygenerowany specjalny link lub kod promocyjny (zwany dalej „Linkiem referalnym”), który będzie dostępny na twoim koncie osobistym /my-ksisters-club.

  Możesz udostępnić swój link potencjalnym nowym kupującym.

  W przypadku zamówień złożonych przez Osoby Zgłoszone, które wejdą na stronę Ksisters za pomocą twojego linku referalnego lub użyją twojego kodu promocyjnego podczas składania pierwszego zamówienia, zostaniesz obciążony Cashbaciem, w tym celu Osoba Zgłoszona musi otrzymać swoje pierwsze zamówienie w kwocie 135 złotych lub więcej.

  Z Cashbacku możesz korzystać na tej samej zasadzie, co w Programie Lojalnościowym.

  3. Otrzymywanie Cashbacku

  Cashback zostanie zwrócony na twoje konto w Programie Lojalnościowym.

  Naliczanie cashbacku za użycie twojego linku referalnego lub kodu promocyjnego, a także spełnienie innych wymóg określonych w niniejszym Regulaminie, następuje w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Poleconego pierwszego zamówienia.

  XІ. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

  1. Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedającego o odszkodowanie (e-mailem na adres [email protected]), jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca opracował reklamację lub uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa.
  Kupujący jako konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązywania sporów do podmiotu ARS (zwanego dalej „podmiotem ARS”). Podmiotami ARS są organy i uprawnione osoby prawne uprawnione do alternatywnego rozwiązywania sporów.
  Lista tematów ARS znajduje się na stronie. W przypadku faktycznego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR pod adresem.
  Sprawę można rozwiązać za pośrednictwem Internetu on-line. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która jest dostępna online pod adresem.
  Z alternatywnych metod rozwiązywania sporów może skorzystać jedynie konsument - osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu.Alternatywne metody rozwiązywania sporów dotyczą wyłącznie sporu między kupującym a sprzedawcą, który wynika z umowy konsumenckiej lub jest z nią związany. Alternatywne metody rozwiązywania sporów dotyczą wyłącznie umów zawieranych na odległość.

  XІI. Postanowienia końcowe

  1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito všeobecnými podmínkami a příslušnými právními ustanoveními polskiego práva na ochranu spotřebitele.

  2. Ostatní záležitosti v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně neupravené se řídí platným právem, které je platné v době uzavření jednotlivých kupních smluv.

  3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

  4. Pokud se jeden nebo více bodů těchto podmínek stane zcela nebo zčásti neplatnými, platnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

  Niniejsze warunki świadczenia usług wchodzą w życie 27.01.2022 r.